Rengøringsmidler


Valg af den rigtige type vaskemiddel.

Udbuddet af rengøringsmidler er i dag meget stort, og det kan måske i en aktuel situation være vanskeligt at vælge den rigtige produkttype.
Vi har derfor valgt, at opdele rengøringsmidlerne i 5 grupper og har herudover udarbejdet en forklarende ordliste over de forskellige rengøringskomponenters egenskaber.
Med gruppeinddelingen og den tilhørende ordliste håber vi at kunne gøre det nemmere, at vælge det rette produkt.
De er altid velkommen til at kontakte os for yderligere hjælp.

Gruppeinddeling

Daglig rengøring.
Er produkter med et bredt anvendelsesområde. De anvendes oftes til inventar rengøring, men visse af dem kan også anvendes til gulvvask, hvor tilsmudsningen ikke er for kraftig.
Man bør dog være opmærksom på, at produkterne ikke har nogen plejende effekt og derfor efter længere tids brug kan give et ubehandlet gulvmateriale et "træt" og udtørret/mat udseende. Disse midler er svagt til moderat alkaliske, med en pH-værdi på mellem 7 og 10 i brugsopløsning.


Hygiejne rengøring.
Er produkter der er udviklet til daglig/periodisk rengøring af håndvaske, badekar, armaturer, toiletter m.v. Det er meget vigtigt altid nøje at gennemlæse og overholde brugs-anvisnigen til disse produkter, da nogle af produkterne kan skade kalkholdige emner så som terrazzo og fuger mellem fliser, hvis anvisningen ikke følges korrekt.


Gulvrengøring.
Er produkter der normalt kun bruges til gulvvask (og behandling).
Gulvrengøringsmidler findes med og uden voks. pH-værdien ligger i begge tilfælde på mellem 7 og 9,5 i brugsopløsning.
Gulvrengøringsmidler med voks efterlader en film, som beskytter gulvmaterialet mod direkte slid og spild, og gør det mere rengøringsvenligt. Den film der dannes, er på grund af voksindholdet hårdere og mere slidstærk end midler uden voks.
Midler uden voks er opbygget på sæbebasis, hvor sæben giver plejeeffekten. Rengøringsvandets indhold af kalk går i forbindelse med sæben og danner kalksæbe, der på gulvoverfladen danner en relativt beskyttende og plejende film.


Grundrengøring.
Her er der her tale om produkter, der anvendes til grundig rengøring, hvor stærkt besmusede overflader skal rengøres. Grundrengøringsmidler er relativt stærkt alkaliske produkter med en pH-værdi på mellem 10 og 11 i brugsopløsning (i visse tilfælde endnu højere). Når man an-vender så relativt stærke produkter, bør man altid sikre sig, at det materiale, der skal rengøres, kan tåle den aktuelle alkalitet.


Personlig hygiejne rengøring.
Denne gruppe omfatter f.eks. hudvenligt håndsæbe samt badeshampoo og beskyttelsescremer. pH-værdien for produkter i denne gruppe, ligger mellem 7 og 8 i brugsopløsning eller i koncentreret form.


Disse fire faresymboler vil være at finde på vores produkter:

Vær opmærksom på, at faresymboler altid henviser til det koncentrerede produkt og ikke brugsopløsningen.

Ingen fare:

Der er ingen sikkerhedsmæssige foreskrifter. Eller produktet er kun forbeholdt kommerciel, industriel og institionel brug, og produktinformation findes derfor kun på sikkerhedsdatablad.

Lokalirriterende:

Irriterer huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis dunkens ettiket.

Ætsende:

Alvorlig ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ ansigtsskærm. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis dunkens ettiket.

Miljøfarlig:

Giftig for organismer, der lever i vand. Kan for årsage uønskede langtidspåvirkninger i miljøvandet. Må ikke tømmes i kloakafløb.

 

pH-værdi
pH-værdien er et mål for en vandig opløsnings surheds-grad/alkalitet. pH-værdien måles på en skala fra 0 til 14, hvor området fra 0 til 7 er det sure område. 7 repræsenterer det neutrale, og 7 til 14 er det alkaliske (basiske). Når pH-værdien bevæger sig fra 7 mod 0 bliver rengøringsmidlets evne til at opløse kalk og rust forøget. Når pH-værdien bevæger sig fra 7 mod 14 bliver midlets evne til at fjerne vegitabilske og animalske fedtstoffer samt protein bedre og bedre. Samtidig med at pH-værdien bevæger fra 7 og mod 0 eller 14, forhøjes dens aggressive effekt. En pH-værdis angivelse siger ikke i sig selv noget om hvor godt et middel gør rent, men kun hvor aggressivt det er.

pH-værdien bør altid tages i betragtning når der dose-res, for at undgå skader på personer og rengøringsoverflader.

 


Ordlisten
Nedenstående liste er en fortegnelse over de indhholds-stoffer, der normalt anvendes og deklareres i rengørings-midler. Udover de stoffer som er angivet i listen, kan der og-så forekomme andre.
Endvidere kan konserveringsmidler og korrosionsinhibitorer være nævnt med deres kemiske betegnelse.
Datablad/brugsanvisning skal i.h.t. Arbejdsministeriets be-kendtgørelse, indeholde navne på evt. anvendte flygtige stoffer, herunder organiske opløsningsmidler, hvis de indgår med over 1% af produktindholdet.

Ordliste
Adipinsyre:
Amfoter tensider:
Ammoniak:
Aniniske tensider:Butyldiglycol:

Citrater:
Citronsyre:
Carboxylat:

Eddikesyre:

EDTA:

Emulgator:
Ethylalkohol:
Ethylenglycol:
Ethylendiglycol:

Farve:
Fedtsyrediethanolamid:

Fosfater:
Fosfonater:
Fosforsyre:
Glukonat:

Glutarsyre:
Glycerin:
Glycol:
Harpiks:
Hydrogenkarbonat:
Hydrotrop:
Isopropylalkohol:
Kaliumhydroxid:
Karbonater:


Kalk- og rustfjernende
Nedsætter vands overfladespænding
Øger rengøringseffekten
Nedsætter vands overfladespænding
og løsner snavs, fedt, olie m.v.


Virker rensende og fedtopløsende

Blødgør vand
Kalk- og rustfjernende
Natursæbe

Kalkfjernende

Blødgør vandet og forhindrer uønskede
bivirkninger af metalurenheder
Stabiliserer emulisioner
Virker rensende og fedtopløsende
Virker rensende og fedtopløsende
Virker rensende og fedtopløsende

Giver kulør/særpræg
Skumstabilisator

Øger rengøringseffekten, blødgør hårdt vand
Hindrer kalkudfældninger
Kalk- og rustfjernende
Blødgør hårdt vand og forhindrer uøn-
skede bivirkninger af metalurenheder
Kalk- og rustfjernende
Virker opløsende og blødgørende
Virker rensende og fedtopløsende
Danner film
Øger rengøringseffekten
Virker stabiliserende på produktet
Virker rensende og fedtopløsende
Øger rengøringseffekten
Øger rengøringseffekten

Ordliste
Kationiske tensider:
Konserveringsmiddel:
Korrosionsinhibitor:

Kvaternær ammoni-
umforbindelser:

Magnesiumsulfat:
Monoethanolamin:
Myresyre:

Natriumhydrogensulfat:
Natriumhydroxid:
Natriumklorid:
Natriummetasilikat:
Nonioniske tensider:

NTA:
Parfume:
Polyacrylat:
Polymer:
Propylenglycol:

Ravsyre:
Salmiak:
Silikat:
Slibemiddel:
Sulfaminsyre:
Sulfonsyre:
Sæbe:

Tributoxyethylfosfat:
Triethanolamin:
Voks:
Zeolit:


Nedsætter vands overfladespænding og virker antistatisk
Hæmmer vækst af mikroorganismer i produktet
Rusthæmmende

Dræber visse typer mikroorganismer


Fortykkelsesmiddel
Øger rengøringseffekten, pH-regulerende
Kalk- og rustfjernende

Kalkfjernende

Øger rengøringseffekten
Fortykkelsesmiddel
Beskytter aluminium og galvaniserede overflader
Nedsætter vands overfladespænding og
løsner snavs, fedt, olie m.v.
Blødgør hårdt vand
Giver duft/særpræg
Hindrer kalkudfældninger
Danner film
Virker rensende og fedtopløsende

Kalk- og rustfjernende
Øger rengøringseffekten
Beskytter aluminium og galvanisrede overflader
Virker rensende og polerende
Kalk- og rustfjernende
Kalk- og rustfjernende
Neutraliserede fedtsyrer som nedsætter vands
overfladespænding og virker smudsfjernende
Filmblødgørende
Øger rengøringseffekten og pH-værdi
Danner film
Blødgør hårdt vand